KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 • GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. – MERSİS NO:0-2540-0093-0200016 (“ÇİFTAY A.Ş.”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin ve ilişki içinde olduğumuz diğer gerçek kişilere ait kişisel verileri aşağıda belirtilen temel ilkeler altında işlemekteyiz.

İşbu Politika ile; siz müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin tarafımıza bildirildiği şekliyle ve en güncel halini koruyarak, hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasını hedeflemekteyiz.

 • TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir suretle kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan Adayı: ÇİFTAY A.Ş.’ ye herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini vermiş olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

İş Birliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: ÇİFTAY A.Ş.’ nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

İş Ortağı: ÇİFTAY A.Ş.’ nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya bağlı şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununu ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nu ifade etmektedir.

Müşteri: Şirket’in; maden, enerji, inşaat, turizm ve petrol faaliyetlerinden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika: ÇİFTAY A.Ş.’ ye ait Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile bildirilen, kişisel verilerin işlenmesine yönelik temel kuralları ifade etmektedir.

Potansiyel Müşteri: Şirket’in gerçekleştirdiği faaliyet alanları kapsamında müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Tedarikçi: ÇİFTAY A.Ş.’ nin ticari faaliyetlerini yürütürken sözleşmeye dayalı olarak ÇİFTAY A.Ş.’ ye hizmet sunan taraflar.

Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan ancak kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında ÇİFTAY A.Ş. veri sorumlusudur.

Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Ziyaretçi: ÇİFTAY A.Ş.’ nin sahip olduğu ofis, şantiye, atölye, benzin istasyonu ve internet sitesine çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler.

 • POLİTİKA’ NIN AMACI

Bu politikanın temel amacı,

 • ÇİFTAY A.Ş. tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması;
 • Ofis, şantiye, atölye, benzin istasyonu, internet sitesi ve şirketimiz tarafından kişisel verileri alınmış müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri; kişisel veri işleme faaliyetleri, alınan önlemler, veri sahiplerinin hakları ve bu hakların kullanılma yöntemleri gibi konularda bilgilendirilmesidir.
 • POLİTİKA’ NIN KAPSAMI

İşbu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin şirketimiz tarafından, kamera kayıt sistemi, e-posta yazışmaları, eğitim katılım tutanakları, formlar, görgü tanıkları, dilekçe, olay yeri bilgileri, yetkili kurumlar, internet giriş ve kayıt sistemi, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız, ve benzeri diğer kanallar aracılığı  ile  otomatik  ya   da   otomatik  olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya  da elektronik ortamda ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla işlenen tüm kişisel verilere ilişkindir. Bu Politika, internet sitemizde (www.ciftay.com.tr) yayımlanmakta ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

ÇİFTAY A.Ş., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun,  Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

ÇİFTAY A.Ş., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri 6698 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinde sayılan genel ilkeler kapsamında; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamak için bütün iletişim kanallarını açık tutarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla işleyerek, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasını sağlayarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işlemektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KURALLAR

ÇİFTAY A.Ş. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

ÇİFTAY A.Ş. kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

ÇİFTAY A.Ş. müşterilerine, çalışan adaylarına, çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; kimlik bilgileri (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası, adres bilgisi, IP adresi), lokasyon, meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi, aile bireyleri verisi, sağlık verisi gibi kişisel verileri işlemektedir.

Bu verileri işlerken, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller, hukuki süreçlerin takibi ve icrası ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla  kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini; tarafı olduğumuz sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, maden, enerji, inşaat, turizm ve petrol faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için yukarıda sayılan yükümlülüklerimize ek olarak;

 • Maden, enerji, inşaat, turizm ve petrol faaliyetlerimize başlamadan önce potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi, sözleşmeyi kurmak amacıyla tarafınızla sözleşmenin paylaşılması için,
 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin iş ve işlemlere ait kayıtların sistemde oluşturulması, sözleşme süreçlerinin tamamlanması için,
 • Ürün ve hizmet memnuniyeti ölçme amacıyla satın alma sonrası iletişim, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin güncellenmesi, talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve takibi, satışa ve hizmete bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin yürütülmesi, güvenliğinize ve acil durumlara ilişkin operasyonların yürütülmesi için, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
 • KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

ÇİFTAY A.Ş., KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

7.1. Bu kapsamda alınan teknik tedbirler burada yazılanlarla sınırlı olmamak üzere listelenmiştir;

 • ÇİFTAY A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Teknik konularda departmanlar kurulmuş olup bu konuda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • ÇİFTAY A.Ş. bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.
 • Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

7.2. Alınan idari tedbirler, burada yazılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla listelenmiştir:

 • ÇİFTAY A.Ş. çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • ÇİFTAY A.Ş. çalışanları, faaliyet kapsamında öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak kullanmamaları hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir. Bu kapsamda; ÇİFTAY A.Ş. ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve bu yükümlülüklerinin görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda çalışanlarla ek protokoller yapılmaktadır.
 • ÇİFTAY A.Ş.’ nin yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm departmanların analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.
 • ÇİFTAY A.Ş. bünyesindeki ilgili departman yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, ÇİFTAY A.Ş. tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir departman bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
 • ÇİFTAY A.Ş. tarafından, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmakta ve/veya taahhütnameler alınmaktadır.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, ÇİFTAY A.Ş. bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirecektir.
 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

ÇİFTAY A.Ş. tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, ÇİFTAY A.Ş. tarafından, kişisel verilerin korunması için Kanun kapsamında ve Kurul’un ilke kararları kapsamında alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından titizlikle uygulanmakta ve ÇİFTAY A.Ş. bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

ÇİFTAY A.Ş. KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda; ofislerimizde, şantiyelerimizde, atölyemizde, benzin istasyonumuzda ve internet sitemizde; şirketimiz tarafından kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kolayca görebilecekleri alanlara Aydınlatma Metinleri konulmuştur. www.ciftay.com.tr adresinde işbu politika ile birlikte aydınlatma metni ve başvuru formu da yayımlanmıştır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ÇİFTAY A.Ş., hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak ve mevzuata uygun şekilde, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. ÇİFTAY A.Ş. tarafından, KVK Kurulu’nca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Aktarım sebepleri aşağıdaki gibidir;

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekliyse
 • ÇİFTAY A.Ş.’ nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunluysa
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluysa
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ÇİFTAY A.Ş.’ nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunluysa
 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

ÇİFTAY A.Ş., ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Bu kapsamda; ÇİFTAY A.Ş. öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Bu süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve ÇİFTAY A.Ş.’ nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda ÇİFTAY A.Ş. ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

Kanunun 11. maddesi uyarınca öngörülen usule göre ÇİFTAY A.Ş.’ ye başvurarak kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenmişse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi istendiği ve kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istendiği hallerde; kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan bu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur.

İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların “Kızılırmak MAH. Dumlupınar Bulvarı NEXT Level İş Kulesi No:3 Kat:26 06520 ÇANKAYA / ANKARA” adresine iletilmesi gerekmektedir.

ÇİFTAY A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre ve mevzuata uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde sonuçlandırır.

İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, ÇİFTAY A.Ş. tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Mevzuat ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ÇİFTAY A.Ş.’ nin kendi kararı doğrultusunda veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İşbu Politika, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş olup, internet sitemizde (www.ciftay.com.tr) yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla,