KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninin amacı, size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamak ve bilgi vermektir.

 • Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Çiftay İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. – MERSİS NO:0-2540-0093-0200016 (“ÇİFTAY A.Ş.”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle ve en güncel halini koruyarak işleyebilmekteyiz. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.ciftay.com.tr internet adresinde yer alan politikadan (ÇİFTAY A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası) ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde mevzuata uygun olarak fiziken ve elektronik ortamda, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince aşağıda yazılı amaçlarla işlenmektedir.

 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde; çalışan memnuniyeti, çalışan yan hak ve menfaatlerinin sağlanması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve denetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İSG eğitimlerinin ve faaliyetlerinin koordinasyonu
 • Acil durum operasyonlarının koordinasyonu
 • Sağlık süreçlerinin yürütülmesi
 • İleride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi
 • Hukuki iş ve işlemlerin icrası/takibi
 • Talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi
 • Çalışan adaylarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.ciftay.com.tr internet adresinde yer alan politikada (ÇİFTAY A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası) belirtilen amaçlarla ve mevzuat karşısındaki yükümlülüklerimizle sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirlenen “kişisel verilerin işlenme şartlarına ve amaçlarına” uygun şartlarda ve şirketimizin sözleşmeler ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile edinilir. Buna göre; kişisel verileriniz, şirket tarafından kamera kayıt sistemi, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, eğitim katılım tutanakları, formlar, görgü tanıkları, dilekçe, olay yeri bilgileri, yetkili kurumlar, internet giriş ve kayıt sistemi ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 • Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenmişse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi istendiği ve kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istendiği hallerde; kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan bu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur.

İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların “Kızılırmak MAH. Dumlupınar Bulvarı NEXT Level İş Kulesi No:3 Kat:26 06520 ÇANKAYA / ANKARA” adresine iletilmesi gerekmektedir.

ÇİFTAY A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre ve mevzuata uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde sonuçlandırır.

İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, ÇİFTAY A.Ş. tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.